Get transcriber extension in chrome web store

THE OLD MAN AND THE SEA

He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream and he had gone eighty-four days now without taking a fish. In the first forty days a boy had been with him. But after forty days without a fish the boy's parents had told him that the old man was now definitely and finally salao, which is the worst form of unlucky, and the boy had gone at their orders in another boat which caught three good fish the first week. It made the boy sad to see the old man come in each day with his skiff empty and he always went down to help him carry either the coiled lines or the gaff and harpoon and the sail that was furled around the mast. The sail was patched with flour sacks and, furled, it looked like the flag of permanent defeat.ÐƏ OƱLD MÆN ƏND ÐƏ SI

Hi wɑz æn oʊld mæn hu fɪʃt əlóʊn ɪn ə skɪf ɪn ðə Gəlf Strim ənd hi hæd gɔn éɪti-fɔr deɪz naʊ wɪθáʊt téɪkɪŋ ə fɪʃ. In ðə fɜrst fɔ́rti deɪz ə bɔɪ hæd bɪn wɪð hɪm. Bət ǽftɜr fɔ́rti deɪz wɪθáʊt ə fɪʃ ðə bɔɪz pérənts hæd toʊld hɪm ðæt ðə oʊld mæn wɑz naʊ défənətli ənd fáɪnəli salao, wɪtʃ ɪz ðə wɜrst fɔrm əv ənlʌ́ki, ənd ðə bɔɪ hæd gɔn æt ðer ɔ́rdɜrz ɪn ənʌ́ðɜr boʊt wɪtʃ kɑt θri gʊd fɪʃ ðə fɜrst wik. It meɪd ðə bɔɪ sæd tu si ðə oʊld mæn kəm ɪn itʃ deɪ wɪð hɪz skɪf émpti ənd hi ɔ́lweɪz went daʊn tu help hɪm kǽri íðɜr ðə kɔɪldcoiled laɪnz ɔr ðə gæf ənd hɑrpún ənd ðə seɪl ðæt wɑz furled ɜráʊnd ðə mæst. Ðə seɪl wɑz pætʃt wɪð fláʊɜr sæks ənd, furled, ɪt lʊkt laɪk ðə flæg əv pɜ́rmɑnent dɪfít.